(ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านหัตถกรรม)

นายซือตอปา มามะ

บ้านเลขที่ ๒๒๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

การดำรงชีวิตของกลุ่มคนในแต่ละพื้นที่ก็ย่อมแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายใต้บริบทของสังคมและธรรมชาติของท้องถิ่นนั้น ๆ หมู่บ้านตาเซะใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีและมีป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ แล้วยังเป็นแหล่งให้คนในชุมชนสามารถดำรงชีวิตตามบริบทของพื้นทีนั้น ๆ ดังเช่น นายซือตอปา มามะ เป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ ๒๒๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้วยนิสัยส่วนตัวเป็นคนมีทักษะด้านการจักสานอยู่ จึงได้ลองนำเศษไม้จากวัสดุธรรมชาติลองมาจักสาน ไม่ว่าจะเป็นเศษไม้ จากหวาย หรือจากย่านลิเภาที่มีอยู่ในชุมชนเห็นคุณค่าและประโยชน์จากธรรมสามารถนำมาจักสานเป็นตะกร้าจนเกิดทักษะมีความชำนาญ จนสามารถยึดเป็นอาชีพทำให้ครอบครัวมีรายได้มากขึ้น จนเกิดเป็นอาชีพภายในครัวเรือน เพราะนายซือตอปา มามะ ได้มีการฝึกอาชีพถ่ายทอดความรู้ในการจักสานตะกร้าจากเศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ได้มีการถ่ายทอดความรู้ที่สะสมสืบทอดจากอดีตสุ่ปัจจุบันทางวัฒนธรรมที่ดีงามสร้างความสามัคคีภายในชุมสร้างรายได้กับตนเองและคนในชุมชนนี้อีกด้วยหรือที่เราเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเอง ผลิตภัณฑ์จักสานของ  นายซือตอปา  มามะ เป็นที่ต้องการของตลาดของอำเภอสุไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ให้รูบแบบที่สวยงามมากขึ้น จากตะกร้าก็เริ่มที่จะประยุกต์ พัฒนารูปแบบที่หลากหลายที่ตลาดต้องการ มาเป็นจักสานเป็น กระถางดอกไม้ โคมไฟและจักสานคันเล็กที่สวยงามประดับตามบ้านหรือที่ทำงานก็สวย ปัจจุบันนายซือตอปา  มามะ ก็ยังได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงาน กศน.อำเภอสุไหงปาดี จากพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี ในด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่สำคัญเป็นรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ดีงามของตำบลต่อไป

ผู้ให้ข้อมูล   นายซือตอปา มามะ

ผู้เรียบเรียง  นางมัทมา แวนาแว