สอบระหว่างภาค 2/2566


วันที่ 28 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ สุไหงปาดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ทีมครู ศกร.ตำบลโต๊ะเด็ง  ดำเนินการสอบระหว่างภาค 2/2566 ให้กับนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโต๊ะเด็ง        อำเภอสุไหงปาดี