ดำเนินการปฐมนิเทศย่อยนักศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายอับดุลรอแม สะมะแอ ครู ดำเนินการปฐมนิเทศย่อยนักศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2567 ห้องเรียนมัสยิดกลางสุไหงโก-ลก ณ สถาบันตัห์ฟิซมัสยิดกลางสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยครูผู้จัดการเรียนรู้ ได้แจ้งถึงโครงสร้างหลักสูตร วิธีการเรียน เกณฑ์การจบ และการวัดและประเมินผล พร้อมร่วมกันกำหนดวันและเวลาการพบกลุ่มประจำสัปดาห์