ประชุมประจำสัปดาห์

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ผู้บริหารได้ติดตามการเตรียมความพร้อมสถานที่และเอกสาร การประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ศกร.ตำบลมูโนะ และ ศกร.ตำบลปูโยะ

👱นายอับดุลรอแม สะมะแอ ข้าราชการครู แจ้งจำนวนนักศึกษาจบหลักสูตรภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และติดตามกำหนดส่ง กศน.4

👱นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก ได้ชี้แจงการจัดกิจกรรม 2 เมษา “วันรักการอ่าน”

👱นายนิพนธ์ วาโมง ครูอาสาฯประจำ ศรช. ได้แจ้งการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการศูนย์ดิจิทัล ชุมชน

👱นางสาวนูรีซัน สาเมาะ ครูผู้ช่วย ได้แจ้งมาตรการองค์กรในการตรวจใบอนุญาตขับขี่ ก่อนเข้าสถานที่ราชการ และได้แจ้งลายผ้าพระราชทาน จำนวน 4 ลาย เพื่อขอความร่วมมือบุคลากรสวมใส่ในวันปฏิบัติงาน

👱นางสาวรอฮานา อาแว ครูอาสาฯประจำ ศรช. แจ้งสืบเนื่องจากที่ประชุม งานแนะแนว

ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส