กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักศึกษาสกร.อำเภอสุไหงโก-ลก

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ และทีม ครู ตำบลปาเสมัส ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักศึกษาสกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งมีดังนี้

🗣1.กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องสมุด

🗣2.กิจกรรมแนะนำหนังสือ

🗣3.กิจกรรมนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านบัตรสไลด์คำพังเพย

🗣4.กิจกรรมเขียนเรื่องราวจากภาพ สร้างจิตนาการ

🗣5.กิจกรรมฝึกอ่านกล้าแสดงออก เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านรักการเรียนรู้

ณ ศกร.ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส