ขอแสดงความยินดี สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับ สกร.อำเภอระแงะ ที่ได้รับสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง ประจำปีการศึกษา 2566