โครงการอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ ได้มอบหมายให้ นางสาวรังสินี อินราช ตำแหน่ง ครู จัดโครงการอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มีทักษะการผสมดิน การปลูกผักสวนครัวและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส