ดำเนินการจัดโครงการอบรมสร้างการรับรู้สถานศึกษาปลอดภัย สกร.อำเภอระแงะภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุในสถานศึกษา (Accident)

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้นายมะซาอูเด็น อาแว ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอระแงะ ดำเนินการจัดโครงการอบรมสร้างการรับรู้สถานศึกษาปลอดภัย สกร.อำเภอระแงะภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุในสถานศึกษา (Accident) เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่อย่างปลอดภัย มีทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีอ.สุพล โชติการ รองประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมที่ว่าอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส