การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำ ปอเนาะ นักวิชาการพัสดุ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ ในการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน ณ สนามสอบ โรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส