กิจกรรมเสวนายามเช้า “SAVE ENERGY SAVE ENVIRONMENT SAVE THE WORLD”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ภายใต้ชื่องาน “SAVE ENERGY SAVE ENVIRONMENT SAVE THE WORLD” ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน เพื่อพบปะพูดคุยกระชับความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หารือ ข้อราชการต่างๆ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกส่วนราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น รวมไปถึงภาคเอกชน และร่วมรับประทานอาหาร ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว