โครงการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธีและดำเนินโครงการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ สอดคล้องกับ “คู่มือการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.” จากเอกสาร/หลักฐาน ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน กศน. กำหนด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา กศน. จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา สถานศึกษา ชุมชน และทำหน้าที่ด้านการบริหารงาน ในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้นักศึกษา กศน. ได้เรียนรู้ ทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษา กศน. ครู และผู้บริหารสถานศึกษา โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส