โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานราชการในสังกัดตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำปอเนาะ เจ้าพนักงานพัสดุ และบรรณารักษ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาต่อไป โดยโครงการฯจัดขึ้น ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส