อบรมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 25-27 เมษายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวณิชากร ปุยรุก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวอักษรลักษณ์ เด่นสันติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในการบริหารงานด้านแผน งบประมาณ และการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานระหว่างกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานกับหน่วยงานและสถานศึกษาขึ้นตรงในสังกัด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพีธีเปิดการอบรมดังกล่าว ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร