ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวนิอัสมา เจษฎาภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพระบารมี ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของแต่ละกระทรวงตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงต้องมีการขับเคลื่อนกลไกต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเพื่อเป็นกลไกหลักในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ