โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโสยีสารสนเทศ และสื่อนวัตกรรม “ห้องเรียนเสมือนจริง (Metaverse)”

Read more