อบรมโครงการเสริมประสิทธิภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai และระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล

วันที่ 19-21 เมษายน

Read more