วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยี่งอ มอบหมายให้ข้าราชการ และบุคลากร สกร.ระดับอำเภอยี่งอ ให้การยินดีต้อนรับนางสาวอาดีละ เจ๊ะดือเลาะ พนักงานราชการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 25

Read more

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายให้คณะครูศกร.ตำบลยี่งอ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้แก่ ศส.ปชต.และเครือข่ายประชาธิปไตย โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลยี่งอ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ศกร.ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

Read more

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวรุสดา นิดิงครูกศน.ตำบลยี่งอ มีการประชุมสภาสันติสุขตำบลยี่งอเพื่อขับเคลื่อนสภาสันติสุขประชาธิปไตยตำบลให้มีเสถียรภาพ เอกภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุมสายธาร องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ

Read more

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางสาวรอฮอานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวฮาฟีซา สาและ ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยนางกิสนี ตอเละ ครูอาสาฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

Read more

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ ร่วมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก ในงานกาชาดจังหวัดนราธิวาสประจำปี 2567 ณ งานกาชาดจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

Read more

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ประกอบด้วย ๒ พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

Read more

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้ครูศกร.ตำบลยี่งอ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ สู่บ้านหนังสือชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชน และประชาชนรอบบ้านหนังสือชุมมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้เยาวชนในช่วงปิดเทอม และเพื่อประชาสัมพันธ์บ้านหนังสือชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

มีกิจกรรมการเรียนรู้

Read more

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้บรรณารักษ์และบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ นำนักศึกษาเข้าร่วม ในโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 101 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ” โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทเดี่ยว 2.เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ 3.เข้าร่วมการตอบคำถามพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระพี่นางฯ 4.นิทรรศการนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ไตรมาส 1-2 จากห้องสมุดทั้ง 13 แห่งของจังหวัดนราธิวาส 5.กิจกรรมshopping idea DIY ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้นางสาวรุสดา นิดิง ครูศกร. ตำบลยี่งอรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

Read more

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวอัมลีนา อูมา ครูอาสาฯปอเนาะ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตอาชีพระยะสั้น “น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” ให้กับประชาชนที่เข้าชมและเที่ยวในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567 ณ ซุ้มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ณ งานกาชาด(สวน ร.5) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

Read more