ครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษา และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น