มุมดิจิทัลชุมชน

ศกร.ตำบลตะปอเยาะ มีมุมดิจิทัลชุมชนที่ชัดเจน เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชน

เป็นช่องทางการรับบริการทางอิเลคทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้และการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน