คณะกรรมการ ศกร.ตำบลละหาร

นางสาวนิสา ดารายีสาฮอ (ประธานคณะกรรมการ)

นายอิลยาส อุษมาน (รองประธานคณะกรรมการ)

นายทรงฤทธิ์ สาแม (คณะกรรมการ)

นายรัศมินทร์ นิติธรรม (คณะกรรมการ)

นางสาวซาบารีย๊ะห์ สาแม (คณะกรรมการ)

นางสาวแวมารีย๊ะ แมเร๊าะ (คณะกรรมการ)

นายมูฮำมัดอาร์มี เจ๊ะอูมา (คณะกรรมการ)

นางวรนาถ ลำพรหมสุข (คณะกรรมการ)

นางสาวอัศณีดา ตาเห (เลขานุการ)

นางรูฮานา กือลาแต (ผู้ช่วยเลขานุการ)

นางสาวอานีซา สะมะแอ (คณะกรรมการ)