มุมเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลละหาร  โดยศูนย์เรียนรู้ฯที่จัดตั้งขึ้นมีภารกิจดังต่อไปนี้

1. เป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

2. เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

3. เป็นแหล่งขยายผลการดำเนินงานและสร้างเครือข่ายในชุมชน