มุมส่งเสริมประชาธิปไตย

ศกร.ตำบลละหาร  มีภารกิจร่วมกับ กกต. ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเชิญชวนให้ประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ ศกร.ตำบลละหาร  มีภารกิจร่วมกับ กกต. ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองลงคะแนนเสียงการเลือกตั้ง  มีแผนขับเคลื่อนส่งเสริมประชาธิปไตย ในสถานศึกษา  ดังนี้

1.การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งให้แก่นักศึกษา กศน. และประชาชน

2.การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

3.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

4.จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยศึกษา กศน.