มุมดิจิทัล

เป็นศูนย์การเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยีด้านดิจิทัลให้กับเด็ ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนสามารถค้นหาข้อมูล เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ระดับตำบล เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนตามนโนบายของรัฐ  โดยนำความรู้และทักษะการใช้งานด้านดิจิทัลมาส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่บุคลากร สกร. ซึ่งประกอบด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถใช้ Social Media และ Application ต่างๆ ในการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เสริมสร้างรายได้ให้กับตนเอง