มุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ศกร.ตำบลเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิต   เป็น “ศูนย์กลาง” การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส่งเสริมกิจกรรม การสำรวจ รวบรวม และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผู้รู้/ภูมิปัญญา ของชุมชน จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ในศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้   การจัดกระบวนการเรียนรู้ ประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย บูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน ตามภารกิจงาน ศูนย์ส่งเสริมการอ่าน ให้ความรู้กับชุมชนอย่างยั่งยืน