ปอเนาะดารุลมุมีนีน

ประวัติสถาบันศึกษาปอเนาะ

สถานบันปอเนาะเป็นสถาบันสอบศาสนาอิสลามมาตั้งแต่เดิม  “ปอเนาะ”  หมายถึง  สำนักสอนศาสนาอิสลามที่มีหอพักนักเรียนอยู่ในบริเวณสำนัก  ซึ่งโดยปกติจะเป็นกระท่อมเล็ก ๆ ทุกๆ ตำบลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีปอเนาะมากกว่าหนึ่งปอเนาะสำนักสอนศาสนาอิสลามที่ให้บริการที่มีมาอยู่แรกของอิสลามเพราะนักศึกษาในอดีตจะเดินทางไกลและพักเป็นแรมปีเพื่อศึกษาเล่าเรียน  เมื่อวันที่ 28 เมษายน ๒๕๕๗ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงว่าด้วยสถาบันปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเปิดโอกาสให้ปอเนาะต่างๆจดทะเบียนขึ้นเป็นสถาบันปอเนาะที่ถูกต้องตามกฎหมายทำให้การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่หลายรูปแบบ

สถาบันปอเนาะดารุลมุมีนีนได้จดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕3 โดยมีโต๊ะครู/บาบอ  เป็นผู้สอนโดยมีผู้รับใบอนุญาต  ชื่อนายอาหามะ  อาแซ

สถาบันปอเนาะดารุลมุมีนีนตั้งอยู่ 140/2  หมู่ 1  ตำบลละหาร  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส  มีพื้นที่ประมาณ  4  ไร่  2  งานตั้งอยู่ห่างจากอำเภอยี่งอ  ๒ กิโลเมตร

พื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณปอเนาะดารุลมุมีนีนเป็นเป็นพื้นที่ราบ  พื้นที่ใกล้เคียงปอเนาะส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่หมู่บ้านติดๆกัน