เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง พร้อมด้วยบุคลากรครู สกร.อำเภอแว้ง เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนนักศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการศึกษาตามความถนัด เพื่อก้าวสู่อาชีพ และการมีงานทำเมื่อจบการศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มๆตามความต้องการของปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะแสงอรุณศาสตร์ ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส