โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม​ 2567​

Read more

โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้แบบการคิดประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน ด้วยกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์ เป็นพื้นฐาน (Creativity-Based Learning : CBL)

Read more

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตร การเป็นวิทยากรกระบวนการและหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน

Read more