พัฒนา ปรับปรุง แปลง แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้บุคลากร ครู สกร.อำเภอแว้ง ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง แปลงผัก ถางหญ้า และปรับภูมิทัศน์บริเวณแปลงเกษตร แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแว้ง