เข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง พร้อมด้วยนางสาวปริยาภัทร มะยิ ตำแหน่งบรรณารักษ์ คณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอแว้ง เข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ” โดยมี ว่าที่ ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 101 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ เช่น กิจกรรม Shopping Ideas DIY, กิจกรรมประกวดการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทเดี่ยวและประเภททีม, กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับพระราชประวัติและ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ระบบ Kahoot), กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “แก้วกัลยาในดวงใจ ของฉัน”, บูธ To be number one , บูธนิทรรศการส่งเสริมการอ่านผ่านอาชีพ, บูธนิทรรศการนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน และรถโมบายเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส