“ประชุมวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1/ 2567”

Read more

“ จัดเตรียมสถานที่ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี : 2 เมษา วันรักการอ่าน”

Read more