โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน/สถานศึกษา

———————————————————————

วันที่ 19 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอตากใบ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน/สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส