ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลไพรวัน

หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐

โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๓๐๗๗๙

โทรสาร ๐๗๓-๕๓๐๗๗๙

Facebook : https:www.facebook.com/priwannfe/