ประชุมสัญจรบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ประจำเดือนมกราคม 2567

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ดำเนินการจัดประชุมสัญจรบุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อหารือเรื่องการซ่อมแซมบำรุง อาคาร สถานที่ ให้มีความพร้อมและมีความปลอดภัย แจ้งเรื่องการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมของบุคลากร การแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดแสดงและสาธิตกิจกรรมอาชีพ ผลิตภัณฑ์อาชีพ ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OOCC และสินค้า OTOP พร้อมแจ้งแผนการดำเนินโครงการของ สกร.จังหวัดนราธิวาส นำเสนอผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 2 และติดตามการจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย เตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้ เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน ณ ศกร.ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส