บุคลากรครู สกร.อำเภอตากใบ ให้คำปรึกษา องค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอตากใบ ในการประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 มกราคม 256

Read more

ศกร.ตำบลเกาะสะท้อน ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 256

Read more