บุคลากรครู สกร.อำเภอตากใบ ให้คำปรึกษา องค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอตากใบ ในการประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ ตำแหน่งครู เป็นที่ปรึกษา องค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอตากใบ ในการประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องสมุดประชาชน สกร.อำเภอตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส