จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ ครู สกร.อำเภอตากใบ พร้อมด้วย นายสายชล วรรณรัตน์ ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศกร.ตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ 9 บ้านชุมบก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส