#รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิรินมอบหมายให้นายนรินทร์ นิลกระวัตร์ ครูอาสาปอเนาะ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุคิริน

ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่