กิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายนรินทร์ นิลกระวัตร์ ครูอาสาฯปอเนาะ และบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคีของบุคลากร ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลทั้งนี้ ได้สวดมนต์ กล่าวดูอาอ์ และมอบหมายให้นายมูฮามัดสกรี ลาบูอาปี ตำแหน่งครู พบปะพูดคุยในกิจกรรมหน้าเสาธง ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน

ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่