บริบทตำบลสากอ

ประวัติความเป็นมาของตำบลสากอ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสากอ เดิมพื้นที่ตำบลสากอเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยหลากหลายพืชพรรณ แต่มีพืชพรรณชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในแถวป่าบริเวณนี้ คือ หวาย ซึ่งมีหวายชนิดนี้มีเป็นจำนวนมาก มีลักษณะเหนียว ทนทาน เป็นหวายที่มีคุณสมบัติในการจัดสาน มีชื่อว่า “ หวายซือกอ ”จากคำบอกเล่าว่าได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ถางป่าที่นี้เพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัยและทำการเพาะปลูก จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “ บ้านซือกอ ” ต่อมาได้แผลงเป็น “ บ้านสากอ ” และได้ตั้งชื่อเป็นตำบลจนถึงปัจจุบัน บ้านสากอได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความเจริญอีกหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอสุไหงปาดี โดยมีหลักฐานจากการสร้างบ้านเรือนเป็นห้องแถวยาวคล้ายกับอาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน ซึ่งอาคารบ้านเรือนดังกล่าวยังมีร่องรอยที่แสดงให้เห็นจนถึงปัจจุบัน มีสภาพเป็นบ้านเรือนที่ติดยาวเป็นแถวสร้างด้วยไม้ที่มีรูปทรงแบบโบราณแสดงถึงความเจริญของหมู่บ้านในเรื่องเศรษฐกิจ จากคำบอกเล่าของคนในหมู่บ้านว่า บริเวณนี้จะเป็นศูนย์ติดต่อค้าขายของคนจำนวนมาก ทั้งมาจากอำเภอแว้ง และอำเภอสุไหงปาดีในปัจจุบัน สินค้าที่นำมาแลกเปลี่ยนค้าขาย ได้แก่ ยางพารา ข้าวสาร ผลไม้ และของใช้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของคนในตำบลสากอ และบริเวณใกล้เคียงโบราณแสดงถึงความเจริญของหมู่บ้านในเรื่องเศรษฐกิจ จากคำบอกเล่าของคนในหมู่บ้านว่า บริเวณนี้จะเป็นศูนย์ติดต่อค้าขายของคนจำนวนมาก ทั้งมาจากอำเภอแว้ง และอำเภอสุไหงปาดีในปัจจุบัน สินค้าที่นำมาแลกเปลี่ยนค้าขาย ได้แก่ ยางพารา ข้าวสาร ผลไม้ และของใช้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของคนในตำบลสากอ และบริเวณใกล้เคียง ประชากรในอดีตของตำบลสากอมีหลากหลายเชื้อชาติ เช่น เชื้อชาติไทยเชื้อชาติจีน หรือแม้กระทั้งมาเลย์ ส่วนใหญ่คนจีนจะมีอาชีพค้าขายรับซื้อยางส่วนคนไทยมีอาชีพทำสวนยาง ทำสวนผลไม้ความสัมพันธ์ของคนเชื้อชาติทั้งหมดขึ้นอยู่กับการค้าขาย ถึงแม้ว่าบ้านสากอมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจแต่การคมนาคมยังไม่สะดวกเหมือนกับปัจจุบัน ในอดีตการเดินทางของคนในตำบลสากอยังต้องเดินเท้าเพื่อเพื่อไปยังตัวอำเภอในปัจจุบัน ใช้เวลาเป็นวันๆและยังคงต้องพกพาอาหารในระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนการเดินทางยังคงลำบากหนักขึ้นกว่าเดิม มีการพักแรมระหว่างทาง เนื่องถนนหนทางยังไม่มี ต้องมีการเดินลัดเลาะป่า สวนยางสวนผลไม้ ถนนหนทางเริ่มเข้าประมาณปี พ.ศ. 2534 นอกจากนี้บางในอดีตพื้นที่ของตำบลสากอ ยังมีการเคลื่อนไหวของโจรจีนคอมมิวนิสต์ (จคม.)ที่สร้างความลำบากและความยุ่งยากในการใช้ชีวิตของชาวบ้าน เนื่องจากพื้นที่ตำบลสากอบางหมู่บ้านเป็นพื้นที่ป่าติดับอำเภอสุคิริน    ซึ่งมีพรหมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศมาเลเซีย  ทำให้ทางการยากแก่การปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ได้ ดังนั้นบางพื้นที่ของตำบลสากอในอดีต  จึงมีค่ายทหารมาตั้งประจำการเพื่อทำการปราบผู้ก่อการร้าย และมีการปะทะกันเสมอมา ทำให้ชาวบ้านจะเป็นต้องอพยพออกจากหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการบอกเล่าของชาวบ้านถึงเหตุการณ์ที่มาให้ตำบลสากอเกิดความเสียหายและยากแก่การฟื้นฟูก คือ เหตุการณ์ไฟไหม้จุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน คือยานตลาดที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน เป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าจากผู้คนและสินค้าที่มาจากแหล่งต่างๆ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ตำบลสากอ ต้องหยุดชะงักความเจริญเนื่องจากผู้คนที่เคยอาศัยอยู่มากต้องย้ายถิ่นฐานออกจากตำบลสากอ การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าที่เคยมีผู้คนผุกผล่านกลับเงียบเหงา
ปัจจุบันตำบลสากอ เป็นตำบลสากอหนึ่งที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจทั้งทางด้านการเมือง สังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เป็นชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เนื่องจากเป็นตำบลที่มีความพร้อมในหลายๆด้าน ในการพัฒนาตนเองให้เป็นตำบลที่มีตำบลความเจริญในทุกๆด้าน

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสากอ องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ เดิมเป็นสภาตำบลตามพรบ.สภา ตำบลสากอและองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ พ.ศ. 2537 เมื่อ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2539 มีพื้นที่ 48.64  ตร.ม.หรือประมาณ 30.398.75 ไร่ ตำบลสากอเป็นตำบล 1ใน 6 ตำบลของอำเภอสุไหงปาดีหางจากอำเภอสุไหงปาดี ทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 9 กิโลเมตรตามเส้นทาง 4193.

สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูล

        แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล/แขวง

เขตพื้นที่ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
๑. บ้านตือระ 525 คน 535 คน 1,060 คน
๒. บ้านบอเกาะ 432 คน 439 คน 871 คน
๓. บ้านบาโงมาแย 480 คน 466 คน 946 คน
๔. บ้านสากอ 640 คน 635 คน 1,275 คน
๕. บ้านลาโล๊ะ 535 คน 601 คน 1,136 คน
๖. บ้านกลูบี 494 คน 505 คน 999 คน
๗. บ้านสือแด 502 คน 520 คน 1,022 คน
๘. บ้านยะลูตง 205 คน 242 คน 447 คน
๙. บ้านสือแด 277 คน 318 คน 595 คน
๑๐ บ้านตันหยง 490 คน 498 คน 988 คน
๑๑. บ้านบาโยยือริง 162 คน 169 คน 331 คน
๑๒. บ้านสรายอ 359 คน 377 คน 736 คน
รวม 5,101 คน 5,305 คน 10,406 คน

ที่มา : ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ณ เดือน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประชากรส่วนใหญ่        นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ ๙๘ ศาสนาพุทธ ร้อยละ ๒

พิกัดตำแหน่ง

  • เหนือ                   ติดต่อกับตำบลกาวะ , ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี และ ตำบลผดุงมาตร
    อำเภอจะแนะ
  • ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลเอราวัณ และตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
  • ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลกาวะ และตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี
  • ทิศตะวันตก         ติดต่อกับตำบลร่มไทร และตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่/เกษตรกร

อาชีพเสริม ค้าขาย/ตัดเย็บ

สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชากรในพื้นที่ตำบลสากอ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น สวนยาง สวนผลไม้ บางส่วนค้าขาย และรับจ้างทั่วไป โดยหน่วยงานในพื้นที่มีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชน สนับสนุนกิจการการตลาดเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ ส่งเสริมการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีศูนย์กลางการค้าขนาดเล็กแบบตลาดนัดชุมชน ซึ่งจะมีทุกวันพฤหัสบดี เพื่อให้เป็นศูนย์กลางสำหรับซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและวัสดุเครื่องใช้ทางการเกษตรซึ่งมีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน และตลาดสดเทศบาลตำบลสากอ    ซึ่งจะให้บริการเป็นประจำทุกวัน