พบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นางแวนูรไอนี ตาเยะ ตำแหน่ง ครู จัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส