ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี

วันที่ 17 กมภาพันธ 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี ร่วมประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ และติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส