ดำเนินการ โครงการอบรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย” ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more

พิธีเปิด โครงการอบรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย” ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more

โครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ

โครงการประชุมชี้แจงว

Read more