บริบทปอเนาะ

  1. สถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้ง

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ๒๖๓ หมู่ที่ ๖ บ้านตาเซะใต้ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๔๐

สถาบันแห่งนี้ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดย นายสือดรอฮิมา เจ๊ะดือราแม เป็นคนจัดตั้งชื่อศูนย์การเรียนการสอนอัล-กุรอาน    ต่อมามีเด็กที่เรียนจบประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นเด็กที่เร่รอน      ดังนั้นชาวบ้านตาเซะใต้มีความคิดเห็นที่จะให้เปิดการเรียนการสอนศาสนาให้เป็นปอเนาะ  ภายในสถาบันประกอบด้วยปอเนาะชาย  ปอเนาะหญิง  ศูนย์การเรียนปอเนาะ  อาคารเรียน  บ้านพัก  และมัสยิด  ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทั้งสายสามัญ  วิชาชีพ  และศาสนา    เพื่อผลประโยชน์ของลูกหลานที่ขาดความรู้และไม่มีเวลาที่จะไปศึกษานอกพื้นที่   ดังนั้นได้เปลี่ยนชื่อสถาบัน มาเป็น สถาบันศึกษา กีรออาตุลฟาลาฮฺ  ปัจจุบันสถาบันศึกษาปอเนาะตั้งอยู่ที่  ๒๖๓  หมู่ที่ ๖   ตำบลปะลุรู   อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

สถาบันปอเนาะได้จดทะเบียนกับทางราชการเมื่อวันที่  ๔  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘

เลขที่  ๑๙๖๑๑๐๐๐๗๓๕๔๐ / ๒๕๕๘ประวัติตำบลปะลุรู