โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด สกร.อำเภอบาเจาะ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นายสัญญา สุวรรณราช ครูผู้ช่วย และว่าที่ร้อยตรีสหัฐ มะดาแฮ ครูอาสาปอเนาะ เข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด สกร.อำเภอบาเจาะ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการสันทนาการอาสายุวกาชาดให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด สกร.อำเภอบาเจาะ