เรียนรู้กฎหมาย และสิทธิเด็ก

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดั ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสหัฐ มะดาแฮ ครูอาสาปอเนาะ ดำเนินงานร่วมกับสถานพินิจ และคุ้มครองเด็ก และเยาวชน จังหวัดนราธิวาสจัดโครงการป้องกัน
เด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านกระบวนการยุติธรรมเด็ก
และเยาวซน การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข
เป็นการบูรณาการความร่วมมือในการอำนวยความยุติธรรมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู่ประชาชนระหว่างสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับสถานศึกษา และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและร่วมมือกันในการป้องกันการ
กระทำผิดกฎหมายและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวซนกลุ่มเสี่ยงณ สถาบันศึกษาปอเนาะกีรออาตุลฟาลาฮ