โครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ

โครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน
โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมมะนารอ ชั้น ๑ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส