โครงการสถานศึกษาปลอดภัย เยาวชนรู้ทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่

พิธีเปิดโครงการสถานศึกษาปลอดภัย เยาวชนรู้ทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ในวันนี้
ตามหลักการของ พรบ. พ.ศ.๒๕๔๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนได้มีโอกาส
ได้ฝึกทักษะการคิด การแสดงออก การจัดการเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข แนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑