ขอแสดงความยินดีกับ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ได้รับสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ได้รับสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา 2566