ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก ผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ระดับทอง” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก ผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ระดับทอง” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส