บริบทตำบลปาเสมัส

1.1ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน

คำว่า “ปาเสมัส” เป็นภาษายาวีท้องถิ่น  แปลว่า  ทรายทอง  บุคคลดั้งเดิมได้บอกกล่าวต่อๆ กันมาว่า  เนื่องจากพื้นที่บางส่วนของตำบลปาเสมัส  ติดชายแดนมาเลเซีย  มีแม่น้ำ    สุไหงโก-ลก  ไหลผ่าน  จะมีเนินขาวสีขาวตลอดทั้งสองฝังไทย-มาเลเซีย  ในเวลาช่วงเที่ยงแสงแดดส่อง  เม็ดทรายจะสะท้อนเป็นสีทองระยิบระยับสวยงามมาก  แต่ในปัจจุบันยังมีร่องรอยดังกล่าวให้เห็นไม่มากนัก  เนื่องจากความเจริญของบ้านเมือง

ที่ตั้งอาณาเขตและการปกครองที่ตั้งอาณาเขต

ตำบลปาเสมัส  เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  และมีที่ กศน.ตำบลปามัส  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลปาเสมัส  จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก  2.๐๐ กิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ                   ติดต่อ   เขตตำบลปูโยะ  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้                       ติดต่อ   เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก              ติดต่อ   กับแม่น้ำสุไหงโก-ลก  (พรหมแดนไทย-มาเลเซีย

อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส)

ทิศตะวันตก                ติดต่อ   กับเขตอำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะโดยทั่วไปของตำบลปาเสมัส เป็นที่ราบลุ่ม  ครึ่งหนึ่งเป็นเป็นเขตป่าสงวน  มีแม่น้ำสุไหงโก-ลกผ่านตามแนวเขตระหว่างตำบลปาเสมัส-มาเลเซีย  มีบึงขนาดใหญ่  จำนวน  ๒  แห่ง  ชื่อว่า “บึงบอยอ” มีเนื้อที่ประมาณ  ๖๐  ไร่  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗  และ “บึงกูแจ” มีเนื้อที่ประมาณ  ๔๐  ไร่  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลปาเสมัส  มีอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อนแบ่งฤดูกาลออกเป็น  ๒  ฤดู  ได้แก่

–  ฤดูฝน  แบ่งออกเป็น  ๒  ช่วง  ได้แก่  ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งพัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามัน  และหมาสมุทรอินเดียเข้ามา  ทำให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม  และอีกช่วงหนึ่ง  คือ  ช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ  ซึ่งพัดความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามา  ทำให้มีฝนตกชุกอีกในเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนมกราคม

–  ฤดูร้อน  อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน  เนื่องจากได้รับลมตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้  ทำให้อากาศโดยทั่วไปร้อนและชื้น

1.3 สภาพทางสังคม

      ประชากร   ตำบลปาเสมัสมีประชากร  รวมทั้งสิ้น   ๑๘,๓๒๙ คน  แยกเป็น ชาย จำนวน  ๘,๗๗๘  คน         หญิง จำนวน ๙,๕๕๑    คน  และมีครัวเรือน จำนวน  ๕,๕๘๔    ครัวเรือน   โดยจำแนกตามหมู่บ้านได้  ดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
หมู่ที่  ๑ บ้านซรายอ ๑,๓๒๙ ๑,๔๑๘ ๒,๗๔๗
หมู่ที่  ๒ บ้านตือระ ๓๙๓ ๑,๐๑๒ ๑,๙๕๑
หมู่ที่  ๓ บ้านลูโบ๊ะฆง ๖๑๕ ๖๙๕ ๑,๓๑๐
หมู่ที่  ๔ บ้านมือบา ๘๗๘ ๘๓๙ ๑,๗๑๗
หมู่ที่  ๕ บ้านน้ำตก ๒,๐๓๔ ๒,๓๑๙ ๔,๓๕๓
หมู่ที่  ๖ บ้านซรายอออก ๑,๕๙๓ ๑,๘๐๙ ๓,๔๐๒
หมู่ที่  ๗ บ้านกวาลอซีราออก ๖๙๖ ๗๑๙ ๑,๔๑๕
หมู่ที่  ๘ บ้านลูโบ๊ะซามา ๖๙๔ ๗๔๐ ๑,๔๓๔

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานของตำบลปาเสมัส

1.4 เขตการปกครอง

                   ตำบลปาเสมัสมีเนื้อที่ทั้งหมด  ๓๘.๑๙๒  ตารางกิโลเมตร  มีหมู่บ้านอยู่ในเขต  จำนวน  ๘  หมู่บ้าน  โดยมี  นายยูโซ๊ะ  บินลีตี   เป็นกำนันตำบลปาเสมัส  ดังนี้

หมู่ที่ รายชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำ ตำแหน่ง
หมู่ที่  ๑ บ้านซรายอ นายฮาลิมคาน  โอราสะมันนี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  ๒ บ้านตือระ นายนาซูฮา     หะยีอาแว ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  ๓ บ้านลูโบ๊ะฆง นายณรงค์     อาแวสือแม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  ๔ บ้านมือบา นายมาฮาโซ        มือเยาะ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  ๕ บ้านน้ำตก นายมะรอดี        บินสะมะแอ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  ๖ บ้านซรายอออก นายซำรี     โต๊ะเจ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  ๗ บ้านกวาลอซีราออก นายยูโซ๊ะ          บินลีตี กำนันตำบลปาเสมัส
หมู่ที่  ๘ บ้านลูโบ๊ะซามา นายรุสวา  ดอเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน

 

 

1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ

         อาชีพและรายได้ประชากร

                   เศรษฐกิจโดยทั่วไปของตำบลปาเสมัส  ขึ้นอยู่กับการผลิตทางด้านการเกษตร  การค้าขาย  เลี้ยงสัตว์  และรับจ้างทั่วไป  อาชีพหลัก  คือ  การทำสวนพารา  การปลูกผลไม้   การทำนา  และการเลี้ยงสัตว์  และพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  คือ  ยางพารา  ไม้ผล  และพืชผัก

ประชากรมีรายได้เฉลี่ย/คน/ปี  ๔๔,๐๘๘  บาท  หรือประมาณเดือนละ  ๓,๖๗๔  บาท  โดยสามารถจำแนกรายได้เฉลี่ยคนต่อปี  เรียงลำดับจากน้อยไปมาก  ตามรายหมู่บ้านของตำบลปาเสมัสดังนี้

         ลำดับของตำบล                   หมู่ที่                                  รายได้เฉลี่ยคน/ปี (บาท)

๑                           หมู่ที่ ๔  บ้านมือบา                 ๓๐,๐๖๐.-

๒                           หมู่ที่ ๒  บ้านตือระ                 ๓๖,๒๑๓.-

๓                           หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำตก                  ๓๖,๒๗๕.-

๔                           หมู่ที่ ๓ บ้านลูโบะฆง               ๓๘,๓๑๕.-

๕                           หมู่ที่ ๗ บ้านกวาลอซีรา             ๔๒,๙๔๘.-

๖                           หมู่ที่ ๑ บ้านซรายอ                 ๕๒,๗๓๐.-

๗                           หมู่ที่ ๘ บ้านลูโบ๊ะซามา             ๕๓,๕๓๑.-

๘                           หมู่ที่ ๖ บ้านซรายอออก            ๗๓,๕๓๐.-

เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่                ๔๔,๐๘๘.-

 

1.6 การพาณิชย์

          ตำบลปาเสมัส  การค้าส่วนใหญ่เป็นการค้าเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร  และมีผู้ประกอบธุรกิจ  นิติบุคคล  ทั้งบริษัทจำกัด  ห้างส่วนจำกัด  และหน่วยธุรกิจอื่นๆ  ดังนี้

–  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                    จำนวน  ๓  แห่ง

–  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม                      จำนวน  ๑  แห่ง

–  บริษัทค้าไม้                                          จำนวน  ๗  แห่ง

–  บริษัทขายรถยนต์                                   จำนวน  ๔  แห่ง

–  โกดังเก็บสินค้า                                       จำนวน  ๒  แห่ง

–  ศูนย์นราภัณฑ์ ๒                                    จำนวน  ๑  แห่ง

–  ร้านค้าทั่วไป                                         หลายแห่ง

1.7 การเกษตร

          ตำบลปาเสมัส  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๒๕,๑๐๐  ไร่  แบ่งเป็น

–  เป็นพื้นที่ถือครองทางการเกษตร  จำนวน  ๒๐,๓๔๒  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  ๘๑.๐๔  ของพื้นที่ทั้งหมด

–  เป็นพื้นที่ทางการเกษตร  จำนวน  ๑๗.๓๐๒  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๙๓  ของพื้นที่ทั้งหมด

 

 

 

 

1.8 การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

    การศึกษา

          ตำบลปาเสมัส  มีการจัดการศึกษาหลายระดับ  ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ได้แก่  กศน.ตำบลปาเสมัส ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด (ศดม.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล (ศพด.)   โรงเรียนตาดีกา   โรงเรียนประถมศึกษา  และวิทยาลัยการอาชีพ  ดังนี้

  • กศน.ตำบลปาเสมัส          ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
  • ศูนย์อบรมเด็ดก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด จำนวน  ๓  แห่ง  ประกอบด้วย

๑.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดอัลยามีอีย๊ะห์               ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘

๒.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดอัตตักวา                    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒

๓.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดอิสละห์                     ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓

  • ศูนย์เด็กเล็กประจำตำบล จำนวน  ๑  แห่ง  ประกอบด้วย

๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลบ้านซรายอออก           ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖

  • โรงเรียนตาดีกา จำนวน  ๔  แห่ง  ประกอบด้วย

๑.  โรงเรียนตาดีกาดารุลอาบีดีน                                ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑

๒.  โรงเรียนตาดีกานะฏตุลอิสลาฮีย๊ะห์                         ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑

๓.  โรงเรียนตาดีกาดารุลนาอีน(บ้านซรายอใต้)                 ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑

๔.  โรงเรียนตาดีกาอัตตักวา(บ้านตือระ)                        ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒

๕.  โรงเรียนตาดีกายามีนอีย๊ะห์(บ้านลูโบ๊ะกายง)               ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒

๖.  โรงเรียนตาดีกาอิสละ(บ้านลูโบะฆง)                        ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓

๗.  โรงเรียนตาดีกาฮีดายาตุลฏีนียะห์(บ้านมือบา)              ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔

๘.  โรงเรียนตาดีกาการิลมาติลอุลยา(บ้านน้ำตก)               ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕

๙.  โรงเรียนตาดีกานูรุลอีมาน(บ้านน้ำตก)                      ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕

๑๐.โรงเรียนตาดีกาอัลอักรอม(บ้านซรายอนอก)                ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖

๑๑.โรงเรียนตาดีกาตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์                     ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖

๑๒.โรงเรียนตาดีกามะดียะ(บ้านบือแนเปาะจิ)                  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗

๑๓.โรงเรียนตาดีกาอิสละ(บ้านกวาลอซีรา)                     ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗

๑๔.โรงเรียนตาดีกามิสบาฮุลฟาละห์(บ้านลูโบ๊ะซามา)          ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘

  • โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  ๕  แห่ง  ประกอบด้วย

                   ๑.  โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่๑๗๒                                   ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒

๒.  โรงเรียนบ้านมือบา                                                    ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔

๓.  โรงเรียนบ้านซรายอ                                         ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖

๔.  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา                                              ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗

๕. โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา                                               ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘

  • วิทยาลัยการอาชีพ จำนวน  ๑  แห่ง  ได้แก่

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

  • ในตำบลปาเสมัส มีสถาบันทางศาสนาที่สำคัญ  จำนวน  ๑๑  แห่ง  ดังนี้

                   ๑.  มัสยิดดารุลนาอีน (บ้านซรายอใต้)                          ตั้งอยู่หมู่ที่   ๑

๒.  มัสยิดนะฏอตุลอิสลาฮียะห์ (บ้านซรายอใน)               ตั้งอยู่หมู่ที่   ๑

๓.  มัสยิดอัตตักวา (บ้านตือระ)                                 ตั้งอยู่หมู่ที่   ๒

๔.  มัสยิดดารุลนาอีน (บ้านลูโบะฆง)                           ตั้งอยู่หมู่ที่   ๓

๕.  มัสยิดฮีดายาตุลฏีนียะห์ (บ้านมือบา)                       ตั้งอยู่หมู่ที่   ๔

๖.  มัสยิดการิลมาติลอุลยา (บ้านน้ำตก)                        ตั้งอยู่หมู่ที่   ๕

๗.  มัสยิดอัลอักรอม (บ้านซรายอนอก)                         ตั้งอยู่หมู่ที่   ๖

๘.  มัสยิดอัลอิสซาน (บ้านกวาลอซีรา)                         ตั้งอยู่หมู่ที่   ๗

๙.  มัสยิดเราะมานียะห์ (บ้านกวาลอซีรา)                      ตั้งอยู่หมู่ที่   ๗

๑๐.มัสยิดอัลยามีอียะห์ (บ้านลูโบ๊ซามา)                        ตั้งอยู่หมู่ที่   ๘

๑๑. สำนักสงฆ์ทรายทอง                                        ตั้งอยู่หมู่ที่   ๕

 

1.9 การสาธารณสุข

โรงพยาบาลประจำหมู่บ้าน/ตำบล  มีจำนวน  ๒  แห่ง  ประกอบด้วย

–  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาเสมัส  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  รับผิดชอบ  ๔  หมู่บ้าน  คือ

หมู่ที่  ๒ , ๔ , ๕  และหมู่ที่  ๘

–  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกวาลอซีรา  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗  รับผิดชอบ  ๔  หมู่บ้าน  คือ         หมู่ที่  ๑ , ๓ , ๖  และหมู่ที่  ๗